Blikvangers van 02/05 tot en met 08/05/2022

Machteld Kaesemans

 

 

Heel wat nieuwe soorten die tot hiertoe in 2022 weinig werden gezien zoals : Kleine geelpootruiter, Steppekiekendief, Hop, Draaihals, Orpheusspotvogel, Morinelplevier en Rouwkwikstaart. De rest zien jullie in de vogellijst en op de website. Sorry als ik iets vergat en laat ben met de blikvangers… corona speelt nog steeds lelijke parten in mijn lichaam.

Veel groetjes en tot de volgende.

Machteld.

Steppekiekendief

© Claeys Victor

Hop

© Marc Nollet

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 329 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 7659 waarnemingen ingevoerd en 206 soorten.

Draaihals / Orpheusspotvogel

© Johan Buckens / Kris De Rouck

VOGELLIJST /

Kwartel, Zomertaling, Krooneend, Ijseend, Middelste zaagbek, Geoorde fuut, Lepelaar, Koereiger, Grote zilverreiger, Rode wouw, Zwarte wouw, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Steppekiekendief, Havik,  Smelleken, Slechtvalk, Wielewaaal, Waterral, Steltkluut, Morinelplevier, Strandplevier, IJslandse grutto, Bosruiter, Kleine strandloper, Temmincks Strandloper, Krombekstrandloper, Kleine Geelpootruiter, Paarse strandloper,  Witwangstern, Zwarte stern, Kerkuil, Bosuil, Hop, Draaihals, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Bonte kraai, Cetti’s zanger, Graszanger, Orpheusspotvogel,  Boomleeuwerik,  Sprinkhaanzanger, Snor, Braamsluiper, Blauwborst, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart, Paapje, Bonte Vliegenvanger, Boompieper, Rouwkwikstaart, Engelse kwikstaart, Noordse kwikstaart, Europese kanarie, Goudvink, Appelvink.

Morinelplevier

© Johan Buckens

Bovenste foto: Kleine Geelpootruiter © Filip De Ruwe

Machteld Kaesemans 13/05/2022