Ons Natuurreservaat Polders Koolkerke-Dudzele

Beschrijving van het natuurreservaat 

De polders van Koolkerke en Dudzele zijn gelegen in een waardevol historisch landschap (deel van de oudlandpolder). Het is in de vroege middeleeuwen gevormd door een slikken- en schorrensysteem. Op de schorrenruggen ontstonden verspreide bebouwing en wegen. De lagergelegen kommen zijn permanent historisch grasland. Door het reliëf van ruggen en kommen zijn de percelen onregelmatig van vorm, met daartussen grachtjes met rietkragen.

Dit soort graslanden heeft een grote waarde voor fauna en flora. De percelen liggen in Landbouwgebied met Vogelrichtlijnstatuut. Omwille van zijn historisch landschappelijke waarde valt het (als ankerplaats) onder het Erfgoeddecreet.

Van dit gebied (ongeveer 25 km2groot) hebben Natuurpunt afdeling Brugge en de Vogelwerkgroep Mergus in de periode 2016-2018 reeds verschillende percelen aangekocht, met een totale oppervlakte van 11 ha. We hopen in de volgende jaren aansluitende percelen te kunnen aankopen en zo een groot reservatenblok te creëren.

Dieren en planten

In deze laaggelegen percelen komen in de zomer weidevogels als Grutto, Tureluur, Scholekster en Kievit tot broeden. In de winter vinden er onze arctische ganzen (Kolgans en Kleine Rietgans), eenden als Wilde Eend, Smient en Wintertaling, en steltlopers als Wulp en Goudplevier rust en voedsel.

Ook Torenvalk, Buizerd, Sperwer en Slechtvalk jagen in het gebied. Blauwe Reiger, Kleine en Grote Zilverreiger zijn dagelijkse verschijningen. In de lente zingen Kleine Karekiet, Rietzanger en Blauwborst luidkeels in de vele rietkragen.

In de mooie knotwilgenrijen nestelen verschillende koppels Steenuil.

Gezien het laaggelegen, vochtige karakter ontdekken we op vele plaatsen Kamgras, Zwanenbloem, Pinksterbloem en Pijptorkruid, getuigen van een potentieel gezonde flora.

Natuurbeheer

Met de pachter (Freddy De Zutter) werd een beheersovereenkomst getekend en de percelen worden op natuurlijke wijze beheerd! Ze worden in de zomerperiode grotendeels door runderen begraasd.

Ligging: grondgebied Brugge, deelgemeenten Koolkerke-Dudzele

Oppervlakte: 11 ha

Aard:landbouwgebied met vogelrichtlijn

Eigenaar: Natuurpunt Brugge + Vogelwerkgroep Mergus

Beheerder: Natuurpunt Brugge + Vogelwerkgroep Mergus

Conservator: Frank De Scheemaeker, e-mail: frank.descheemaeker@skynet.be

Toegankelijkheid: Voorlopig is het gebied nog niet toegankelijk. Te overzien vanaf de Ronselarestraat. 

Steun ons Natuurpunt Mergus aankoopproject Polders Koolkerke-Dudzele

Jullie kunnen ons Polderproject steunen

door storting van een gift  op rekening BE 56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Mechelen met vermelding van projectnummer 5589 – polders Koolkerke-Dudzele

Met dank – Natuurpunt/Mergus