Blikvangers van 16/08 tot en met 22/08/2021

Machteld Kaesemans

Deze week zijn de Blikvangers vooral gewijd aan 2 soorten zeevogels, ik bedoel daarmee de Sterns en de Jagers. Op 16 -17-18 / 08 werden er heel veel gezien, zelfs een record van 2214 Zwarte sterns aan Wenduine – De Haan voor Belgie, dus Zwarte, Grote, Noordse en Dwergstern werden gezien. De meeste waren op trek naar het zuidwesten. De Visdiefjes waren ook zeer talrijk onderweg, er werden er 107 geteld op 19/08 in he Zwin. De Jagers waren eveneens van de partij nl: de Grote, Middelste en Kleine Jager. Om af te ronden wil ik een gevangen en geringde Orheusspotvogel in het Zwinpark en een Woudaap graag vermelden.

Voor de rest kijken jullie op Mergus naar de waarnemingen, de trek is volop begonnen!

Tot de volgende en groetjes van Machteld.

https://mergus.waarnemingen.be/observations_by_day.php?groep=1&family=0&datum=2021-08-22&z=0&provincie=0

Grote Stern

©Roland François

Noordse stern / Visdief

© Marc De Ceuninck / Wim Deloddere

Dwergstern

© Jan Baert

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 231 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 4051  waarnemingen ingevoerd en 167 soorten.

Grote jager

© Filip De Ruwe

Middelste jager / Kleine jager

©Patrick Keirsebilck / Filip De Ruwe

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Zomertaling, Geoorde fuut, Lepelaar, Roerdomp, Woudaap, Koereiger, Purperreiger, Grote Zilverreiger, Jan-van-Gent, Visarend, Wespendief, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Slechtvalk, Steltkluut, Strandplevier, Bosruiter, Kleine strandloper, Noordse stern, Dwergstern, Grote stern, Zwarte stern, Grote jager, Middelste jager, Kleine jager, Zomertortel, Kerkuil, Bosuil, Kleine bonte specht, Zwarte specht, Wielewaal, Cetti’s zanger, Graszanger, Orpheusspotvogel, Braamsluiper, Blauwborst, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart, Bonte vliegenvanger, Duinpieper, Boompieper.

Woudaap / Orpheusspotvogel

© Francis Pattyn / Johan Buckens

Bovenste foto: Zwarte stern © Johan Buckens

Machteld Kaesemans 24/08/2021