Blikvangers van 23/08 tot en met 29/08/2021

Machteld Kaesemans

Stilaan zien we  nieuwe soorten die op trek zijn naar het zuiden en hier gespot worden in onze contreien. Een Alk, meerdere Paapjes, een Snor, Fluiter en Bonte Vliegenvanger werden genoteerd.. Leuk om te vermelden zijn ook Roerdomp, Rode Wouw, Bosruiter, Draaihals, Boompieper en Duinpieper. Een Rouwkwikstaart was ook van de partij net als een Purperreiger. Voor de rest kijken jullie op Mergus naar de waarnemingen, de trek is begonnen!

Tot de volgende en groetjes van Machteld.

https://mergus.waarnemingen.be/observations_by_day.php?groep=1&family=0&datum=2021-08-29&z=0&provincie=0  

Roerdomp

© Danny Claeysier

Rode Wouw / Visarend

© Johan Buckens / Marnix Vyncke

Bosruiter / Temmincks Strandloper

© Marc Nollet / Marc De Ceuninck

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 215 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 2425  waarnemingen ingevoerd en 174 soorten.

Fluiter / Bonte Vliegenvanger

© Johan Buckens

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Geoorde fuut, Lepelaar, Roerdomp, Koereiger, Purperreiger, Grote Zilverreiger, Visarend, Wespendief, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Rode wouw, Havik, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, IJslandse grutto, Bosruiter, Kleine strandloper, Temmincks strandloper, Krombekstrandloper, Pontische meeuw, Geelpootmeeuw, Noordse stern, Grote stern, Zwarte stern, Kleine jager, Alk, Zomertortel, Kerkuil, Bosuil, Draaihals, Kleine bonte specht, Zwarte specht, Cetti’s zanger, Graszanger, Fluiter, Sprinkhaanzanger, Snor, Braamsluiper, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart, Paapje, Bonte vliegenvanger, Duinpieper, Boompieper, Rouwkwikstaart, Kruisbek.

Alk

© Marc De Ceuninck

Bovenste foto: Draaihals © Johan Buckens

Machteld Kaesemans 31/08/2021