SFEERVERSLAGJE MERGUS BUSTRIP NAAR SCHOUWEN-DUIVELAND – ZATERDAG 28 DECEMBER 2013

Frank De Scheemaeker

 

 

Na twee dagen met storm en hevige regen vertrokken 53 Mergussers met een ‘klein hartje’ om 7u30 voor hun bustrip naar Schouwen-Duiveland.

 

Maar de weergoden waren ons onverwacht gunstig gezind. Het was de ganse dag aangenaam, zonnig weer en de leuke waarnemingen lieten dan ook niet lang op zich wachten.

 

Aan de Flaauwers inlagen werden we verrast door een wijfje nonnetje en drie geoorde futen, naast de vele soorten algemene eenden (wilde eend, smient, wintertaling, slobeend en pijlstaart).  In de verte over de Prunjepolder duizenden en nog eens duizenden Goudplevieren in wervelende groepen rondvliegend. Een groepje Putters of Distelvinken foerageerde langs de dijken.
 


 

Via Ellemeet naar de Brouwerdam voor enkele onvergetelijke uren. Wat daar te zien is aan duikers, futen, eenden en zaagbekken tart alle verbeelding. Met de zon in de rug genoten we achtereenvolgens van 1 ijsduiker en een twintigtal roodkeelduikers, grote groepen middelste zaagbekken en brilduikers, minstens 5 ijseenden (waaronder 4 mannetjes), veel futen met daarbij een groepje van 5 roodhalsfuut en 3 kuifduiker (we zouden alle vijf de soorten fuutachtigen zien vandaag), 3 toppereend, 3 eiders en 2 zwarte zeeëenden. Ook heel wat steltlopers op de blokken: minstens  17 paarse – en 6 drieteenstrandloper,  12 steenloper en een vijftigtal scholekster. In het havengeultje zwommen een gewone en een grijze zeehond.

 

 

 

Nadat we afscheid genomen hadden van Filip Vanhee die met zijn fiets de Brouwerdam afstruinde, reden we richting Stellendam, waar we onze boterhammen nuttigden in het Wapen van Stellendam, een gezellig cafaat waar we ons direct thuis voelden.

 


 
De Scheelhoek per bus bereiken bleek geen sinecure. Onze chauffeur moest al zijn rijtalenten aanwenden op de kleine polderwegen, maar onze inspanning werd beloond met een prachtig zicht op het natuurgebied met talloze blauwe – en bruine Kiekendieven, buizerd, torenvalk en slechtvalk als stootvogels, ontelbare kuif – en tafeleenden en 2 grote zilverreigers die vlak voor ons passeerden. Enkele waterpiepers  lieten hun scherp ‘zsiet’ horen en twee reetjes foerageerden tussen riet en grasland.

 

 

Via waarnemingen.nl vernamen we dat een parelduiker zich ophield in de binnenhaven van Stellendam en na enig zoekwerk kregen we de vogel mooi in beeld en was ons duiker trio compleet.

 

 

De klok draaide al naar vier uur toen we de terugweg aanvatten richting Prunje polder. Daar werden we opnieuw vergast op grote aantallen dansende goudplevieren en kieviten, we schatten minstens 5000 vogels samen. Ook waren alle soorten grondel eenden en minstens 100 kluten aanwezig. Wim merkte aan de overkant van de Delingsdijk een groepje ganzen op die vermoedelijk toendrarietganzen waren, het sein om de vogels van dichterbij te gaan bekijken en inderdaad tussen de grauwe ganzen zaten 26 toendra’s. Leuk. Terwijl we nog even stonden te keuvelen bij ondergaande zon – ontdekte ondergetekende nog 2 mannetjes nonnetje – die een mooi afsluitpunt vormden voor deze heerlijke dag.

 

 

 

Mij rest iedereen te bedanken voor de mooie dag en we kijken al uit voor een nieuwe bustrip eind volgend jaar. Hou zaterdag 27 december 2014 alvast maar vrij.

 

 

We kregen meer dan 100 foto’s toegestuurd door o.a. ‘Billy’, Danny R, Karin, Ruben, Bénedicte, Carlos DW, Jozef V, Marc N. … Ik heb er in eer en geweten de meest representatieve uitgekozen, allen publiceren was helaas niet mogelijk.

 


 
Wij hebben volgende 53 vogelsoorten gezien:

 

Aalscholver – Phalacrocorax carbo
Bergeend – Tadorna tadorna
Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus
Blauwe Reiger – Ardea cinerea
Brandgans – Branta leucopsis
Brilduiker – Bucephala clangula
Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus
Buizerd – Buteo buteo
Eider – Somateria mollissima
Ekster – Pica pica
Fuut – Podiceps cristatus
Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis
Goudplevier – Pluvialis apricaria
Grauwe Gans – Anser anser
Grote Mantelmeeuw – Larus marinus
IJsduiker – Gavia immer
IJseend – Clangula hyemalis
Kievit – Vanellus vanellus
Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus
Kluut – Recurvirostra avosetta
Knobbelzwaan – Cygnus olor
Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus
Kolgans – Anser albifrons
Krakeend – Anas strepera
Kuifduiker – Podiceps auritus
Kuifeend – Aythya fuligula
Meerkoet – Fulica atra
Middelste Zaagbek – Mergus serrator
Nonnetje – Mergellus albellus
Paarse Strandloper – Calidris maritima
Parelduiker – Gavia arctica
Pijlstaart – Anas acuta
Putter – Carduelis carduelis
Roodhalsfuut – Podiceps grisegena
Roodkeelduiker – Gavia stellata
Scholekster – Haematopus ostralegus
Slechtvalk – Falco peregrinus
Slobeend – Anas clypeata
Smient – Anas penelope
Spreeuw – Sturnus vulgaris
Steenloper – Arenaria interpres
Tafeleend – Aythya ferina
Toendrarietgans – Anser serrirostris
Topper – Aythya marila
Torenvalk – Falco tinnunculus
Tureluur – Tringa totanus
Waterpieper – Anthus spinoletta
Wilde Eend – Anas platyrhynchos
Wintertaling – Anas crecca
Wulp – Numenius arquata
Zilvermeeuw – Larus argentatus
Zwarte Kraai – Corvus corone
Zwarte Zee-eend – Melanitta nigra

 

en als zoogdieren:

 

Gewone Zeehond – Phoca vitulina
Haas – Lepus europaeus
Ree – Capreolus capreolus

 
Frank De Scheemaeker
 
P.S. In de bus is één groene en één blauwe muts teruggevonden…..wie de zijne mist kan contact opnemen met Frank