Verslag excursie naar Zeeland op 24/01/2012

Marc Nollet

Op de verzamelplaats aan de grensovergang van Sint-Anna-ter-Muiden kwamen deze morgen 24 januari 2012 om 8.30u volgende Mergussers samen: Machteld, Isabelle, Liesbeth, Johan, Ivan, Johan en Marc. Onmiddellijk werden er 3 ooievaars gezien in de boomtoppen aan de overzijde van de straat.  Blijkbaar was de kleinste daar in het nest geboren en krijgen ze regelmatig voedsel (kaas) van een bewoner aldaar. Met 2 wagens werd vertrokken richting Westdorpe (boven Zelzate) om er de juveniele giervalk te spotten. Een aantal Nederlandse vogelaars waren al ter plaatse maar die hadden deze zeldzame vogel nog niet gezien. Hun Belgische collega’s stelden zich op langsheen de modderige langsweg maar konden de bewuste vogel ook niet spotten. Wel zagen ze prachtige pijlstaarten , Canadese-, brand- en grauwe ganzen, krakeenden, kuifeenden, wintertalingen, een grote zilverreiger, 3 buizerds, kievitten, smienten, berg- en slobeenden en een stormmeeuw.


Na geruime tijd zoeken bleek de giervalk niet thuis … Ze beslisten dan maar even in de velden van het Belgische Assenede te gaan zoeken. De vogel was immers al gemeld aan beide zijden van de landsgrens. Na wat indicaties ontvangen te hebben van een lokale boer – die ook niets opleverden – werd enigszins ontgoocheld besloten de tocht verder te zetten in de richting van Hoofdplaat en de Braakman. Ondertussen werden ook 2 blauwe reigers, meerkoet en tureluur toegevoegd aan de lijst.


Onderweg naar de Braakman werden op het Spaarbekken Terneuzen door Liesbeth 3 grote zaagbek (2 man en 1 vrouw) ontdekt. Er werd halt gehouden om deze vogels te bekijken. Ook een watersnip vloog op. Wat verder zaten op een kanaal nog 6 zwarte ruiter en een wintertaling.


Verder werden verschillende plaatsen aangedaan en zowel de schorren, slikken en weilanden werden afgespeurd. Er werden een aantal soorten toegevoegd aan de lijst: aan de Paulinaschor zagen ze aalscholver, wulp, scholekster, bergeend, zilver-, kleine en grote mantelmeeuw, fuut, dodaars, tureluur, meerkoet.


Ter hoogte van Hoofdplaat op de zeedijk Oost liepen kluut, wulp, steenloper, zilverplevier, bonte strandloper, stormmeeuw en aalscholver aan de rand van het Scheldewater.

© Marc Nollet

Iets voor 13u00 werden onze vogelaars vriendelijk ontvangen in “De Vriendschap”. Door werkzaamheden in de gelagzaal mochten ze plaats nemen in het mooie restaurant. De meegebrachte lunchpakketten – voor sommige wat er nog van restte – werden aangesproken en de warme tomatensoep smaakte overheerlijk. Ivan hield het bij een ojee! Toen ze om 14u00 hun tocht verder zetten begon het lichtjes te regenen. Het zou die namiddag niet meer ophouden …


Eerst werd halt gehouden ter hoogte van Voorland Nummer Eén. De Schelde stond er verrassend hoog, zelfs het wandelpad was gedeeltelijk overstroomd. Ze zagen tureluur, scholekster, dodaars, aalscholver, bonte strandloper en wilde eend in grote aantallen maar ook een grote zilverreiger en twee niet nader te bepalen zeehonden. 18 toendrarietganzen vlogen in V-vorm over.


Via  de Baarzandse kreek, juist naast de gemeente Boerenhol, werd naar de schuilhut “De Blikken” gereden. Onderweg noteerden ze nog ekster, fazant, kolgans, tafeleend, slobeend, buizerd, patrijs, torenvalk en grote partijen brand- en grauwe gans.

Eenmaal in de kijkhut werd de aandacht onmiddellijk getrokken door een juveniele blauwe kiekendief, jagend op de tegenover liggende oever, maar ook de wulpen, wintertalingen, tafeleenden, smienten, een buizerd en een groepje goudplevier waren een bezoek meer dan waard. Tot een op een paaltje rustende slechtvalk de aandacht van allen trok. Minuten lang werd dit prachtig dier door eenieder bekeken terwijl Johan in detail alle kenmerken opsomde en tot het besluit kwam dat het een volwassen mannelijk exemplaar was.

© Marc Nollet

Na deze mooie waarneming werd op Cadzand gereden. Ter hoogte van de “Witte Koksmuts” werd halt gehouden aan het nieuwe natuurontwikkelingsgebied aldaar. Minuten lang werd een velduil gevolgd, terwijl ook 2 ruigpootbuizerds (man en juv.) gespot werden en als kers op de taart een mannetje blauwe kiekendief. Drie prachtige waarnemingen van  toch niet zo courante vogels, aangevuld met nog 2 kleine zilverreigers. Dat het op dit moment fel regende deerde de spotters niet.


In Cadzand Bad werd juist naast het afwateringskanaal het strand opgegaan om er de paarse strandloper te zien, daar beneden hoorde Johan een grote gele kwikstaart. Naast 2 steenlopers en een paar scholeksters kwam niets speciaal voor de lens.


Ondertussen had de nattige kilte zijn werk gedaan en de groep besliste terug naar België te rijden. Ondanks het feit dat noch de giervalk, noch de paarse strandloper gezien werden, was dit toch een leerrijke excursie waarbij de reisleider zijn kennis graag deelde met de aanwezige vogelaars. Er werden niet minder dan 50 soorten opgelijst.


Dank Johan voor deze excursie, dit mag – volgens alle 6 deelnemers – zeker een vervolg krijgen.

© Marc Nollet – 25/01/2012