UITNODIGING BROEDVOGELVERGADERING OP WOENSDAG 16 FEBRUARI OM 20U IN DE VOLKSHOGESCHOOL BALIESTRAAT 58 TE BRUGGE EN OPGELUISTERD MET PRACHTIGE VOGELFOTOS VAN GEERT VANHULLE

Frank De Scheemaeker

Broedvogelinventarisaties: leuk en nuttig. Jullie tellen toch opnieuw mee in 2011?

Uitnodiging voor de broedvogelvergadering op woensdag 16 02 2011 in de Volkshogeschool  Baliestraat 58   8000 Brugge. Aanvang 20u en opgeluisterd met een prachtige powerpoint projectie van Geert Vanhulle: vogels uit eigen regio. Topbeelden gegarandeerd! Verder stellen we het prachtige broedvogelrapport 2009 gratis ter beschikking aan alle tellers.

Inleiding

Sinds 1975 voeren we regelmatig broedvogelinventarisaties uit in de regio en in 2011 zouden we dat opnieuw graag gaan doen. En dat kan op verschillende manieren: gedetailleerd via de uitgebreide karteringmethode of beperkter via 1 tot 3 bezoeken (bv voor zandwinningputten) en het kan in het kader van één van de vier broedvogelprojecten die in de regio lopen:

het monitoring project (compensatieverhaal zeebrugse achterhaven)

het nationaleABV –project (driejaarlijkse punttellingen in km hokken)

het nationale BBV-project (alle zeldzame en kolonievogels)

het regionaal broedvogelproject (idem maar iets uitgebreider): zowel per soort maar liever per gebied

naast deze vlaamse projecten zijn er ook specifieke regionale die vaak hand in hand gaan met de bescherming van de soorten : slechtvalk, steenuil, kerkuil, zwaluwen, weidevogels    – meer tekst en uitleg onderaan….

  1. 1. Het monitoringproject – coördinator Dominique Verbelen

Dominique – regionale coördinator voor Natuurpunt en Mergus – stuurde alle deelnemers van de 5 vorige jaren reeds een mailtje dat het project in licht afgeslankte vorm voor 3 jaar verlengd werd. Het oorspronkelijke plan was  dat de professionelen de ca 50 vooropgestelde gebieden zouden tellen, maar uiteindelijk zijn daar nog 40 gebieden in de diverse zoekzones bijgekomen, waardoor onze hulp opnieuw onontbeerlijk geworden is. Veel tellers hebben positief gereageerd op de oproep van Dominique, alleen in Lapscheure en Meetkerke/Jabbeke  wat gaten…wie zich geroepen voelt ..graag onmiddellijk contact nemen met d.verbelen@pandora.be. Dan kunnen we weer met zijn allen gratis op ledenfeest met de bus……

Methode is die van de uitgebreide karteringsmethode: 5x bezoek in de compensatiegebieden en 3x bezoek in de zoekzones. Handleiding en uitleg op eenvoudige  vraag te verkrijgen bij Dominique of Frank en natuurlijk ook op de broedvogelvergadering zelf en ook in bijlage heel wat info.

  1. 2. Nationaal ABV (algemeen broedvogelproject): regionaal coördinator Stijn Cooleman

At random werden een 400 tal km hokken in Vlaanderen gekozen die om de drie jaar moeten geteld worden op alle soorten  en wel drie keer per seizoen, 5 minuten van op  6 vast punten. Het is voldoende het aantal aanwezig soorten en aantallen te noteren die je tijdens die 5 minuten op een vast punt aantreft/hoort. De meeste hokken hebben een vaste teller, maar toch zijn er regelmatig personen die afhaken. Stijn werkt in Brussel en kan de woensdagavond niet naar Brugge afzakken. Hij bezorgt me wel tijdig een lijstje van de te tellen hokken en ik ga proberen met jullie een oplossing te vinden voor de ca. 5 openstaande. Is dus slechts 3 keer een groot uurtje werk in het ganse seizoen.

  1. 3. Het Bijzonder Broedvogelproject in nauw verband met het regionale project: coördinator Frank De Scheemaeker

Nationaal worden de waarschijnlijke en zekere broedgevallen van een 60 tal zeldzame en kolonievogels in gans Vlaanderen sinds een 20 tal jaar nauwgezet opgevolgd. Dit heeft een goed zicht op de achteruitgang van bv Tapuit, Kuifleeuwerik, Strandplevier, enz…in Vlaanderen, enz….

Wij met onze vogelwerkgroep tellen sinds jaar en dag een 40 tal soorten meer en het resultaat van 2009 vinden jullie in het rapport dat we op 16 februari gaan meehebben

Methode

Er kan naargelang de soort en het gebied op een verschillende manier geteld worden:

b.v. kolonievogels: aalscholvers, blauwe reigers, sternen, meeuwen….het kan volstaan tijdens een eenmalig bezoek in de optimale periode alle bezette nesten te tellen – maar twee keer is nog beter natuurlijk.

b.v. weidevogels: kievit, scholekster, grutto, tureluur enz…twee bezoeken (alarm, nest) aan een weidevogelgebied kunnen volstaan om het aantal geldige territoria van weidevogels te bepalen, maar in dat zelfde gebied is nog een extra telling nodig als je ook het aantal geldige territoria van bv Kleine Karekiet wil weten (na 15 mei)

b.v. bosvogels (rietvogels, zangers) : het aantal waarschijnlijke ( en zekere)  broedgevallen  bepalen doen hier bijna altijd door het intekenen van de zangposten op kaarten en op het eind van het seizoen clusters af te bakenen die tot geldige waarnemingen leiden…..hier zijn minstens 3 maar liefst 5 tellingen nodig om de aantallen juist te kunnen bepalen

maar steeds is het belangrijk het totaal aantal broedvogels door te geven opgesplitst  in zekere (bv nest of koppel met pulli) en waarschijnlijke (geldige territoria, bv 1 zp Kleine Karekiet na 15 mei). Voor iedere soort geldt een eigen intern regelment of het nu een zeker of waarschijnlijk broedgeval is (zie lijst in bijlage). Op de vergadering bespreken we enkele soorten en doen we enkele oefeningen…echt leuk!

Hoe doorgeven?

Zeer belangrijk vooraf : we verzamelen en verwerken zoveel mogelijk zelf onze gegevens en ze blijven eigendom van onze vogelwerkgroep – dus niet rechtstreeks naar Natuurpunt en of Inbo sturen

Voor het monitoringproject worden  kaartmateriaal en  twee invulformulieren ter beschikking gesteld. Deze worden alleen aan Dominique V afgegeven!!! De bijzondere broedvogels op formulier één , de regionale op formulier twee…zeker  de soorten van één tellen en zo veel mogelijk van twee.

Voor het ABV project voeren we wel rechtstreeks in de nationale computer in….handleiding en login kunnen via Stijn Cooleman bekomen worden: stijn.cooleman@skynet.be

Voor het bijzondere en regionale broedvogelproject (los van de monitoringgebieden kun je de formulieren van het monitoring project gebruiken of gewoon een word of Excel tabel opsturen naar frank.descheemaeker@skynet.be met het aantal zekere en waarschijnlijke broedgevallen.

Broedvogels hoeven niet dagelijks bij de losse waarnemingen op www.mergus.be ingegeven worden – liever een keer een keer per jaar een volledig overzicht op specifiek invulformulier

Wie telt wat?

MONITORINGEBIEDEN

In bijlage een voorlopige stand van zaken: de lijst wordt nog dagelijks aangevuld. Bv vandaag zegde Guido Burggraeve toe voor 5 gebieden..die komen straks ook op de lijst

NIET MONITORINGEBIEDEN VOORAL TEN ZUIDEN VAN BRUGGE

Zien de personen hieronder vermeld het zitten om 1 tot 3 keer het voorgestelde gebied te bezoeken en op eind van het seizoen formulier in te vullen?! Graag afkomen naar de vergadering of een bevestigend mailtje terug aub

Zandwinningsputten – Kanalen  ( 1 tot 3 keer) (ts april en juli)

(een formulier per vijver invullen – geen kaart nodig)

Guido Orbie: Vijverhof – Lac van Loppem

Machteld Kaesemans: put van Zevekerke – Lac van Loppem – Put van Zerkegem – Putjes Rond Roksem en Bekegem, Stationsput Eernegem

Patrick Keirsebilck: Put Erkegem – Fribona  (of Marnix of Romain of Willy?)

Marc De Ceuninck: Doolhofvijver

Antoine Cornelis: Put Maleveld

Geert Dewispelaere: Zandberghoevevijver

Egon Niesen: vijvers Haelewijn

Romain Deloof: Warandeputten Oostkamp

Romain Deloof : Gentse Vaart van Moerbrugge naar Brugge

Ruben Saey/Kristof Hurtekant: Gents Vaart van Moerbrugge naar Beernem

Johan Vandepitte: Minnewater – Brugse vesten – Spoorwegvijver Sint-Michiels

Nicholas Endriatis: Koude Keuken

Steven D’haese – Dirk Peene: Put van Roksem

Grotere gebieden –( 3- 5  keer) (ts april en juli)

(een formulier per gebied – liefst met kaart – op 21 maart af te spreken)

Luc De Cat: Vloethemveld

Karim Neirinck: Villa  (samen met Wim Lammerant en FDS)

Groendienst stad Brugge: Yann – Hilde – Luc – Eric: Beisbroeck

Idem: Tudor

Robrecht Pillen: Sint-Anna-T-Woestijne Sint-Andries

Luc Vanpaemel en Kristof Hurtekant:Bulskampveld (of deel Bornebeek):

Eric Hermy: Assebroekse Meersen

Romain Deloof: Beverhoutsveld + specificiek gekraagde roodstaart

Filip De Coster ( met Roland?): Park van Loppem

Willy Vermeersch: Witte Paters Varsenare

Leo Declercq: Tillegem

Zijn er kandidaten voor bezoeken aan

– Ryckevelde:

– Bossen van Oostkamp: Kampveld……

– kasteelparken Oostkamp: of te ontoegankelijk?

– bossen en valleibeekdalen Ruddervoorde en Waardamme:

– Akkergebieden rond Oedelem(berg)

– Lappersfortbos

– Wulgebroeken St-Michiels

– Privé vijver Vanassche langs Gistelsesteenweg te Jabbeke

NIET MONITORINGGEBIEDEN TEN NOORDEN VAN BRUGGE (2-3 bezoeken)

Rudy Vantorre: Put van Cloedt en kleiputten Dujardin??

Johan Debuck: toegezegd voor het Zwin en KP Heist

Jozef Vansteenkiste – Philippe Martens: Put Sint-Pieters?

Wim Jans: Blauwe Toren + weiden Blauwe Toren?

Nicholas Endriatis: Put Polderwind?

INBO + Georges : voorhaven – westdam – oostdam – baai van heist!

Emmanuel Crul – tel jij opnieuw de Stinker en Blinker – van oostvlaamse grens tot Broekebruggen?  ik tel ten N van Broekebruggen.

Open gebieden in de polder: wie engageert zich?

Knokke           Zwinbosjes  Guido B opnieuw de reigers?! Wie andere soorten? Patrick Janssens noteer jij regelmatig de zp in de Zwinbosjes?!

Polder rond Zwin met Oude Vrede – Nieuwe Vrede – Costa kreek – Dievegat?

Zeebrugge       Bosjes achter station en vlakte achter Cokesfabriek

Duinbossen de Haan tot Wenduine – of een gedeelte? Bruno Beyen?

Lissewege       wie telt Ter Doest en Monnikenmoere?

Indien er nog kandidaten of gebieden zijn die in vergeten heb – stuur me maar een (aanvullende) mail.

Zwaluwen – contact frank.descheemaeker@skynet.be

We hebben echt een zwak voor de zwaluwen in onze regio!

–          je kunt meehelpen Gierzwaluwen inventariseren via pauldhoore1@telenet.be

–          helpen huis – en boerenzwaluwen tellen in groot brugge (subsidiesysteem)

–          en oeverzwaluwen tellen in de voornaamste zandwinningsputten en kanaaloevers

–          huiszwaluwen regionaal – onze vastetellers op post graag!

Reigers – Aalscholvers contact:  frank.descheemaeker@skynet.be

–          we doen graag beroep op onze vaste tellers!

Slechtvalken contact: guido.orbie@skynet.be

–          we duimen voor een succesvol broedsel op de OLV TOREN en in de VOORHAVEN

Weidevogelbeschermingsproject:marc.de.ceuninck@skynet.be

In samenwerking met de VLM controleren we jaarlijks een reeks percelen op broedende weidevogels..daar waar de landbouwer een beheersovereenkomst met de VLM tekende. De meeste percelen liggen in monitoringgebied en worden automatisch geteld. Marc De Ceuninck is de nieuwe coördinator.

RESULTATEN 2010: om vingers en duimen af te likken!

Dank zijn jullie aller inzet werd een groot deel van de polder nauwkeurig geteld. We zijn nu volop de losse en aanvullende tellingen aan het invoeren – en kunnen nu reeds het volgende resultaat aanbieden:

Ziehier reeds een overzicht van de leukste aantallen zekere en waarschijnlijke broedgevallen met 80% van de gegevens verwerkt:

Dodaars 30                 Aalscholver 110         Roerdomp 2               Kleine Zilver 9

Blauwe R 136            Grauwe G   226          Canadagans 84           Nijlgans          36

Zomertaling    5          Kwartel 11                 Porseleinhoen 1          Meerkoet        409

Scholekster 245          Havik 1                       Kluut 146                   Kleine Plevier 7

Bontbek ?                   Strandplevier ?           Kievit 955                  Grutto 359

Tureluur 186               Tortelduif 22              Ijsvogel 6                    Zwarte Specht 1

Veldleeuwerik 149     Graspieper 210           Nachtegaal 6              Blauwborst 277

Gekraagde R  37        Roodborsttap 43        Cettis Zanger 49         Graszanger 9

Sprinkhaanz 22           Rietzanger 1262         Kleine karekiet 1102  Spotvogel  27

Braamsluiper 10         Grasmus 161              Bonte Vliegenvanger 2 Baardman 10

Wielewaal 7                Rietgors 268

Verder ook 1 Roerdomp, 3 Geoorde Fuut, broedpoging Lepelaar, 256 Bergeend, 13 Wintertaling, 177 Kuifeend, 1 Boompieper, 4 Snor,

Tot woensdag !     Frank en Dominique

Ps de eerste twee drankconsommaties die avond zijn van de Mergus broedvogelkassa!

Met dank aan Geert Vanhulle voor de foto.