BROEDVOGELRESULTATEN UITKERKSE POLDER

Marc Nollet

We kregen zopas de resultaten binnen van de broedvogeltelling in de Uitkerkse Polder. Zij die geïnteresseerd zijn in de details per subgebied krijgen op eenvoudige vraag de volledige gegevens doorgestuurd.

 • bergeend: 83
 • blauwborst: 64
 • brandgans: 3
 • bruine kiekendief: 1
 • graspieper: 124
 • grauwe gans 96
 • canadese gans: 19
 • gele kwik: 25
 • grutto: 202
 • kluut: 98
 • kleine karekiet: 200
 • kuifeend: 11
 • kievit: 526
 • kleine plevier: 2
 • kokmeeuw: 228
 • krakeend: 20
 • meerkoet: 97
 • patrijs: 26
 • rietgors: 64
 • scholekster: 78
 • slobeend: 63
 • torenvalk: 4
 • tureluur: 98
 • veldleeuwerik: 104
 • visdief: 2
 • wilde eend: 340
 • wintertaling: 14
 • witte kwikstaart: 5
 • zomertaling: 5
 • smient: 5
 • kwartel: 11
 • roodborsttapuit: 3