Blikvangers van 15/02 tot en met 21/02/2021

Machteld Kaesemans

Van de koude winterprik van vorige week belanden we ditmaal in een echt lenteweertje!!! Sommige vogels waren aan de voorjaarstrek begonnen zoals op zondag 21/02 aan de Fonteintjes: 74 Boomleeuweriken, 288 Graspiepers, 220 Goudplevieren, 3793 Kieviten, 2 Kraanvogels, niet minder dan 16.294 exemplaren en 43 soorten werden in 6.00 uren geteld.

Op de plassen zaten er veel eenden zoals Kuifeend, Tafeleend, Slobeend, Krakeend, Kuifeend e.a.

De familie Calidris – steltlopers – waren ook van de partij,  zoals Kemphaan, Drieteenstrandloper, Bonte strandloper en Paarse strandloper. De volgende weken zullen zeker aantrekkelijk zijn om een “ natuurbad” te nemen!

Geniet van de buitenlucht en van onze vogels!

Groetjes van Machteld.

Kuifeend / Tafeleend

© Marc De Ceuninck / Marnix Vyncke

Slobeend / Krakeend

© Marc Nollet / Rik De Jaegher

WAARNEMERS:

Deze week waren er 357 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 6623 waarnemingen ingevoerd en 168 soorten. Klik voortaan op deze LINK en jullie vinden alle namen van plaatsen en waarnemers terug.

VOGELS + GEBIED  /  Exacte plaats, aantal en data te vinden bij :  Waarnemingen.be  https://mergus.waarnemingen.be/observations_by_day.php?groep=1&family=0&datum=2021-02-21&z=0&provincie=0

Kemphaan

© Filip De Ruwe

Drieteenstrandloper

© Marc De Ceuninck

Bonte Strandloper / Paarse Strandloper

© Jan Baert / Marc Nollet

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Krooneend, Nonnetje, Grote zaagbek, Roodhalsfuut, Geoorde fuut, Noordse stormvogel, Lepelaar, Roerdomp, Koereiger, Grote zilverreiger, Jan-van-Gent, Zeearend, Rode Wouw, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Kraanvogel, Bokje, IJslandse grutto, Paarse strandloper, Pontische meeuw, Geelpootmeeuw, Alk, Kerkuil, Bosuil, Velduil, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Roek, Bonte kraai, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Grote pieper, Waterpieper, Rouwkwikstaart, Frater, IJsgors, Sneeuwgors.

Kraanvogel

© Marc Nollet

Eerste foto: Boomleeuwerik: Jasper Vandecasteele

Machteld Kaesemans 21/02/2021