Blikvangers van 26/04 tot en met 02/05/2021

Machteld Kaesemans

Opnieuw een leuke week met veel, heel veel waarnemingen. Op 28/04 telde men zelfs 177 soorten!!! Een Citroenkwikstaart werd gezien op de Velduilweiden van Uitkerke. Dit is een zeer zeldzame vogel die overwintert in Z. en ZO Azië. In het Zwin werd een Grauwe Klauwier gespot, dit betreft een heel zeldzame soort voor Het Zwin. Zeearend en een heel vroege Wespendief waren ook van de partij.  Op 02/05 telde men op de Zwinvlakte 180 Visdieven en een Witwangstern tussen Wenduine en Blankenberge. De  kwikstaarten waren er ook zoals de Noordse kwikstaart, de Engelse en de Rouwkwikstaart. Er werden nog tal van andere soorten gezien maar bekijk die op de vogellijst en op de website van Mergus. Nog één vogel wil ik opnieuw vermelden nl. De Hop! Hij werd 2 dagen na elkaar in Zeebrugge centrum gezien.

Dit was het voor deze week en tot de volgende.

Groetjes van Machteld.  

Grauwe Klauwier

© Marc De Ceuninck

Zeearend / Wespendief

© Marnix Vyncke / Dieder Plu

Witwangstern / Visdief

© Jan Baert / Marc De Ceuninck

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 360 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 11063  waarnemingen ingevoerd en 224 soorten.

Noordse kwikstaart

© Eric Van Bogaert

Engelse kwikstaat / Rouwkwikstaart

© Marnix Vyncke / Johan Buckens

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Wilde zwaan, Kleine zwaan, Zomertaling, Grote zaagbek, Middelste zaagbek, Kuifduiker, Geoorde fuut, Lepelaar, Purperreiger, Grote zilverreiger, Visarend, Zeearend, Dwergarend, Wespendief, Rode wouw, Zwarte wouw, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Grauwe kiekendief, Havik, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Steltkluut, Strandplevier, IJslandse grutto, Grutto, Bosruiter, Kleine strandloper, Krombekstrandloper, Pontische meeuw, Geelpootmeeuw, Noordse stern, Lachstern, Reuzenstern, Dwergstern, Grote stern, Witwangstern, Zwarte stern, Zomertortel, Kerkuil, Bosuil, Velduil, Hop, Draaihals, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Boomleeuwerik, Strandleeuwerik, Cetti’s zanger, Sprinkhaanzanger, Braamsluiper, Beflijster,  Blauwborst, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart, Paapje, Bonte vliegenvanger, Groenlandse tapuit, Grote pieper, Duinpieper, Boompieper, Waterpieper, Rouwkwikstaart, Engelse kwikstaart, Noordse kwikstaart, Grote barmsijs,  Kleine barmsijs, Kruisbek, Goudvink, Appelvink, Grauwe gors, Sneeuwgors.

Hop

© Joachim Pintens

Bovenste foto:  Citroenkwikstaart  © Silas Morreeuw

Machteld Kaesemans 4/05/2021