Blikvangers van 10/05 tot en met 16/05/2021

Machteld Kaesemans

Deze week hebben heel wat zangvogels zich laten horen, daarom wijd ik deze Blikvanger vooral aan de zangers. Daarnaast meld ik nog enkele andere vogels die tot hiertoe nog weinig gezien werden. De meest opvallende en zeldzame was de Balkanbaardgrasmus gezien en gehoord aan  Sashul Heist. De Grote karekiet is ook een zanger die men zelden ziet, wel af en toe hoort. Hij broedt bij voorkeur in dichte uitgestrekte  rietvelden. De Grasmus en Braamsluiper zijn beter bekend en vrolijken allerlei verscheidene gebieden op. Orheusspotvogel en Spotvogel  waren ook van de partij net als de Graszanger die eerder zeldzamer is dan de twee vorige. In mijn tuin kunnen we regelmatig het mooie gezang van de Zwartkop beluisteren. Om af te ronden twee roofvogels die opvielen door hun aanwezigheid nl. de Visarend in Zeebrugge -Fonteintjes overvliegend noordoost en de Wespendief boven de Zwinvlakte, aan de Fonteintjes e.a.

Er werden nog verschillende vogels niet vermeld… klik op deze link en bekijk de dagelijkse lijst:https://mergus.waarnemingen.be/observations_by_day.php?groep=1&family=0&datum=2021-05-16&z=0&provincie=0

Tot volgende week en groetjes van Machteld.

Grote Karekiet

© Marc Nollet

Grasmus / Braamsluiper

© Johan Buckens / Marc De Ceuninck

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 437 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 9891 waarnemingen ingevoerd en 223 soorten.

Orpheusspotvogel / Spotvogel

© Johan Buckens / Marnix Vyncke

Graszanger

© Wim Trio

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Kwartel, Zomertaling, Krooneend, Geoorde fuut, Lepelaar, Roerdomp, Koereiger, Purperreiger, Grote zilverreiger, Visarend, Wespendief, Rode wouw, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Porseleinhoen, Steltkluut, Strandplevier, Bosruiter, Kleine strandloper, Krombekstrandloper, Paarse strandloper, Pontische meeuw, Geelpootmeeuw, Dwergstern, Grote stern, Witwangstern, Zwarte stern, Zomertortel, Kerkuil, Bosuil, Velduil, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Wielewaal, Boomleeuwerik, Strandleeuwerik, Cetti’s zanger, Grote karekiet, Graszanger, Fluiter, Orpheusspotvogel, Sprinkhaanzanger, Snor, Braamsluiper, Balkanbaardgrasmus, Beflijster,  Blauwborst, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart, Paapje, Bonte vliegenvanger, Duinpieper, Boompieper, Roodkeelpieper, Engelse kwikstaart, Noordse kwikstaart, Kleine barmsijs.

Zwartkop

© Patrick Keirsebilck

Bovenste foto: Balkanbaardgrasmus © Johan Buckens

Machteld Kaesemans 18/05/2021