Blikvangers van 17/05 tot en met 23/05/2021

Machteld Kaesemans

De twee zeldzaamste  en belangrijke waarnemingen van deze week waren de Amerikaanse Goudplevier gevonden door Stijn Baeten aan de Zwinuitbreiding en de Kleine kokmeeuw in Zeebrugge -Voorhaven gespot door Filip De Ruwe. De Amerikaanse goudplevier werd nadien nog door een honderdtal  vogelaars waargenomen!!! Er werden in ons gebied natuurlijk nog heel wat andere soorten gezien zoals de Porseleinhoen en de Waterral, de Pontische meeuw en de Geelpootmeeuw. Aan het Zwin werden heel wat steltlopers genoteerd: Temmincks Strandloper, Krombekstrandloper, 500 tot 600 Bontbekplevier  allemaal teveel om op te sommen! De Zwarte  Ibis   is ook nieuw, een Kuifaalscholver liet zich eveneens bewonderen en voor de kleine vogels pik ik er Kruisbek en Goudvink uit. De rest kunnen jullie bekijken door te klikken  op de dagelijkse lijst van hieronder.

https://mergus.waarnemingen.be/observations_by_day.php?groep=1&z=0&family=0&datum=2021-05-23

Tot volgende week en groetjes van Machteld.

Kleine Kokmeeuw

© Patrick Beirens

Porseleinhoen en waterral

© Marc Nollet

 

Temmincks strandloper / Krombekstrandloper

© Marc De Ceuninck / Filip De Ruwe

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 162 vogelaars  onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 5931 waarnemingen ingevoerd en 190 soorten.

Zwarte Ibis / Kuifaalscholver

© Marnix Vyncke / Marc De Ceuninck

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Kwartel, Zomertaling, Krooneend, Rosse stekelstaart, Kuifduiker, Geoorde fuut, Zwarte ibis, Lepelaar, Roerdomp, Purperreiger, Grote zilverreiger, Jan-van-Gent, Kuifaalscholver, Visarend, Wespendief, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Slechtvalk, Waterral, Porseleinhoen, Steltkluut, Amerikaanse goudplevier, Strandplevier, Bosruiter, Kleine strandloper, Temmincks strandloper, Krombekstrandloper, Kleine kokmeeuw, Pontische meeuw, Geelpootmeeuw, Dwergstern, Grote stern, Zwarte stern, Zomertortel, Bosuil, Bijeneter, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Wielewaal, Kuifleeuwerik, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Graszanger, Orpheusspotvogel, Sprinkhaanzanger, Snor, Braamsluiper, Beflijster,  Blauwborst, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart, Paapje, Bonte vliegenvanger, Boompieper, Engelse kwikstaart, Kruisbek, Goudvink, Geelgors.

Kruisbek / Goudvink

© Filip De Ruwe / Marnix Vyncke

Bovenste foto: © Amerikaanse Goudplevier / Hans Niekus

Machteld Kaesemans 25/05/2021