Resultaten watervogeltelling december 2021

Marc De Ceuninck

 

De telling verliep vlot. We telden zowaar 40133 watervogels ( excl. wilde ganzen en meeuwen ) …. een heel mooi aantal!!! Met 60 verschillende soorten mogen we ook even pronken.

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in december  als volgt uit:

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 11261
2 Het Zwin KNOKKE-HEIST 4192
3 Achterhaven ZEEBRUGGE 2625
4 Poldercomplex Damme West DAMME 2023
5 Zwinweiden + Kleyne Vlakte KNOKKE-HEIST 1108

 

De top 5 van de talrijkste soorten zijn globaal dezelfde als de vorige jaren. Dat kievit op nummer 1 staat is evenwel uitzonderlijk, traditioneel is deze plaats voorbehouden voor de smienten.

1 Kievit 8226
2 Smient 7983
3 Wilde Eend 7406
4 Wintertaling 3264
5 Meerkoet 2979

.

Klassiek voor een decembertelling zij het kleine aantal dodaars ( 82 ex ) en futen ( 220 ex). Een roodhalsfuut in de Achtenhaven en 5 geoorde futen in Roksem zijn steeds leuke waarnemingen. We telden geen duikers.

In de laatste 20 jaar was het decemberaantal voor aalscholvers ( 273ex ) nog nooit zo laag!

In dezelfde lijn halen ook de knobbelzwanen met 18 ex een dieptepunt..

De witte reigers blijven mooie aantallen halen, de 49 koereigers blijven echte uitschieters!!! Er was nog 1 lepelaar  en net als vorig jaar 1 roerdomp in de  Fonteintjes.

Het recordaantal van 18 waterrallen van januari 2005 mogen we schrappen. We telden er in december immers 23ex !!!

De resultaten bij de eenden zijn vrij normaal. Eerder leuke aantallen zijn er voor krakeend ( 894 ex ), wintertaling ( 3264 ex ), tafeleend ( 107 ex ) en slobeend ( 873 ex ). Smient (7983 ex ) scoort eerder laag. Speciale vermelding voor 2 grote zaagbekken, 1 toppereend, 1 ijseend ( eerste van de laatste 5 jaar ), 1 krooneend en zeker voor 1 zomertaling in Knokke.

 

Bij de steltlopers waren er topaantallen voor december waren er voor kievit ( 8226 ex ), kluut ( 180 ex) ,  kanoet ( 37 ex ) en groenpootruiter (11 ex ). Van de 147 watersnippen zat er een groep van 66 ex in de  Achterhaven!

Ook enkele echte uitschieters: 31 grutto’s, nog nooit in december geteld en nog nieuw voor december en zeer uitzonderlijk tijdens watervogeltellingen 1 regenwulp in de Voorhaven.

Nog leuke waarnemingen en aantallen zijn  : 3 drieteenstrandlopers, 2 paarse strandlopers, 42 zwarte ruiters, 192 tureluur, 66 kemphanen en 3 rosse grutto’s…..

De concrete resultaten van de telling kun je hier raadplegen: wvgls- december 2021