Resultaten Watervogeltelling januari 2018

Marc De Ceuninck

Het was een geslaagde telling van ca 125 plasjes en gebieden …

In totaal telden we 56177 watervogels (excl. wilde ganzen). Dit zijn er zeer veel. Vorig jaar (2017) hadden we er ongeveer 40400 in januari. Net als in december 2017 gaan we nog eens boven de 50000 exemplaren voor de Mergusregio. Dit hoge aantal komt er waarschijnlijk door het bijzonder hoog aantal kieviten die gespot werden in de Uitkerkse Polders!!!

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er als volgt uit:

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 24176
2 Achterhaven ZEEBRUGGE 3778
3 Poldercomplex Damme West DAMME 3754
4 Lage Moeren MEETKERKE 2467
5 Poldercomplex DUDZELE 1138

Opvallend is het buitengewoon en uitzonderlijk groot aantal in Uitkerke ( mede dank zij de kieviten ) enerzijds en het relatief kleine aantal in de Achterhaven anderzijds.

De top 5 van de talrijkste soorten zijn ongeveer dezelfde als de vorige jaren, maar uitzonderlijk is de smient deze keer niet de nummer 1, wel de kievit.

1 Kievit 19989
2 Smient 12737
3 Wilde Eend 6423
4 Meerkoet 3721
5 Wulp 2582

Er werden geen duikers opgemerkt. Dodaars (97 ex) en fuut (406 ex) lieten aardige, maar vrij normale aantallen noteren. Geoorde fuut (5 ex) is steeds leuk.

We telden 575 aalscholvers, wat veel in voor een watervogeltelling. Ter vergelijking: de slaapplaatstelling in hetzelfde weekend was goed voor 682 ex

Alle reigerachtigen blijven het goed doen. We telden oa 1 koereiger.  Er zaten nog 31 kleine zilverreigers , 25 grote zilverreigers en 181 blauwe reigers.

Voor de blauwe reigers toch een recordaantal over de laatste jaren.

 

Er werden opnieuw 2 roerdompen gespot.

Bij de zwanen werden er enkel knobbelzwanen (56 ex) gezien.

Alle eenden halen vrij normale aantallen. De aantallen liggen wel steeds hoger dan vorig jaar. Geen echte uitschieters of ” echte wintersoorten”.

Vorig jaar waren er heel weinig kieviten (ca 6800 ex), dit jaar spreken we met 19989 ex over massaal veel kieviten. We moeten voor dergelijke aantallen terug naar het seizoen 2005-2006, toen telden we er ca 21000.

Voor het overige toch enkele leuke waarnemingen en aantallen: 20 kluten, 18 bontbekplevieren, 400 goud- en 97 zilverplevieren, 68 kemphanen, 113 tureluur, 5 witgatjes, 6 steenlopers … en 1 oeverloper.

Hier kun je de resultaten in detail bekijken:    wvgls- januari 2018