Resultaten watervogeltelling oktober 2022

Marc De Ceuninck

 

De telling verliep goed. De aantallen lagen in de lijn van de lage aantallen van de laatste jaren. We telden in totaal 20910 watervogels (excl. wilde ganzen en meeuwen ), verdeeld over ( slechts ) 44 soorten! Ter vergelijking: vorig jaar waren het er 21415, maar wel 53 soorten…… Dit laatste is toch wel beduidend minder!

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er in oktober als volgt uit:

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 3016
2 Achterhaven ZEEBRUGGE 1524
3 Het Zwin KNOKKE-HEIST 1451
4 Put VLISSEGEM 819
5 Zeekanaal BRUGGE-ZEEBRUGGE 583

 

De top 3 is daarbij traditioneel dezelfde als vorige jaren.

De top 5 van de talrijkste soorten zijn de klassiekers van elke oktobertelling:

1 Wilde Eend 6777
2 Meerkoet 2811
3 Kievit 1861
4 Smient 1511
5 Wintertaling 1195

 

Dodaars en fuut deden het vrij normaal. Van andere fuutachtigen of duikers geen spoor!!!

Ook de aalscholvers zaten op normaal  met 341 exemplaren.

Bij de reigers trekken de koereigers alle aandacht!!! Het recordaantal van  56 koereigers vorig jaar wordt opnieuw verpulverd. In oktober telden we maar liefst 132 exemplaren, met als  uitschieters 88 ex in de Uitkerkse Polder en 27 in Kwetshaeghe.

Dit grafiekje ( oktobertellingen sinds 2010)  toont duidelijk hoe snel het gaat met die soort!

We noteren , net als de laatste jaren , ook vrij hoge aantallen kleine zilverreiger ( 47 ex), grote zilverreiger ( 45 ex) en lepelaar ( 15 ex ).

Met 30 knobbelzwanen scoren we laag.

Bij de eenden geen uitschieters. Leuke oktoberaantallen zijn er voor soorten als krakeend ( 340 ex) , wintertaling  ( 1195 ex ) en pijlstaart ( 48 ex). Met 11 tafeleenden kunnen we van een dieptepunt spreken voor die soort.

Bij de steltlopers liggen de aantallen ook in de lijn van vorige jaren. Soorten die eerder laag scoren zijn zilverplevier ( 54 ex ) en watersnip ( 64 ex). Soorten die eerder hoog scoren zijn bontbekplevier ( 72 ex ), goudplevier ( 331 ex ) en tureluur ( 246 ex ).

Nog leuke waarnemingen en aantallen zijn  : 16 zwarte ruiters, 6 groenpootruiters en 1 kanoet.

Zeker te vermelden zijn de 26 drieteenstrandlopers ( waarvan 25 in Spuikom-Blankenberge ). Voor de gebiedsdekking van de watervogeltellingen is dit zeer uitzonderlijk!.

De concrete resultaten van de telling kun je hier raadplegen:wvgls- oktober 2022